Galerie Peter Bax

Aantal items: 0 Bedrag: € 0,00 bestellijst

kunstuitleen Sneek Sudwest Fryslan - ruim 400 kunstenaars in Stock

Privacy verklaring Bax Kunst

Privacyverklaring
Galerie, Lijstenmakerij & Kunstuitleen Bax Kunst – www.baxkunst.nl

Via www.baxkunst.nl  en in onze fysieke winkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Galerie, Lijstenmakerij en Kunstuitleen Bax Kunst – Hierna te noemen Bax Kunst - acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij rekening met:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn  voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Bax Kunst is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-05-2018.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalings- en bedrijfsgegevens (bedrijven)
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat  u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaring van persoonsgegevens
Bax Kunst bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen  te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.  Bax Kunst hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 Categorie    Reden
 Bewaartermijn
 Gegevens klanten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens (bedrijven) Facturatie
(overeenkomst
en wettelijke verplichting),
vragen via website, per  post
of telefoon etc. (toestemming)
Facturatie: minimaal 7 jaar,
wettelijk termijn
Vragen: onbepaald
 Gegevens ontvangers
nieuwsbrief en
tentoonstellingsuitnodiging:
naam en e-mailadres
 
 
Informatievoorziening
(toestemming)
 Bij opzegging direct
verwijderd
 Websitebezoekers (Google
Analytics, Jimdo Analytics):
IP-adres, verblijfsduur,
paginabezoeken,
doorkliklinks
 
    Evaluatie
(toestemming)
 
    Onbepaald
 
Gegevens kunstenaars
exposities: naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, IBANnummer
 (Commissie)overeenkomst:
Overeenkomst
 Onbepaald

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
 • per post
 • per e-mail
 •  via sociale media
 • per telefoon
Contactformulier en nieuwsbrief    
Wij bieden een nieuwsbrief en tentoonstellingsuitnodiging waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief en tentoonstellingsuitnodiging kunt u opzeggen via een retourmail. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies
Een “cookie” is een stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner.

Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Galerie, Lijstenmakerij & Kunstuitleen Bax Kunst
Singel 82
8601 AM Sneek
e-mailadres:
info@baxkunst.nl
Telefoonnummer: 0515 422 772

U heeft mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Openingstijden:

 • Maandag: Gesloten
 • dinsdag: 13:30 - 18:00 uur
 • woensdag: 13:30 - 18:00 uur
 • donderdag: 13:30 - 18:00 uur
 • koopavond: Gesloten
 • vrijdag: 13:30 - 18:00 uur
 • zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
 • zondag: Gesloten